[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

ปริมาณผลผลิตจากการประมง จังหวัดเชียงราย 


การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนบ่อ เนื้อที่ และ ปริมาณสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ ปี 2562
จังหวัดเชียงราย
อำเภอ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปริมาณการจับสัตว์น้ำ  มูลค่า 
จำนวนครัวเรือน จำนวนบ่อ เนื้อที่ (ไร่) (กิโลกรัม) (บาท)
ยอดรวม        22,509.00  37,731.00  41,545.00         34,269,554.00  1,736,385,830.00
1. พาน               2,156         3,964   10,008.00               15,512,400          791,132,400
2. เมืองเชียงราย               2,137         3,656     3,693.00                 3,508,350          168,400,800
3. เชียงของ               2,015         3,519     1,966.00                   912,224            45,611,200
4. เทิง               2,219         3,321     3,899.00                 2,027,480          101,374,000
5. เชียงแสน               1,814         2,913     4,577.00                 4,119,300          218,322,900
6. แม่จัน               1,602         2,416     2,771.00                 1,745,730            85,540,770
7. เวียงชัย                 797         1,248     1,465.00                 1,435,700            71,785,000
8. พญาเม็งราย               1,933         2,515     3,034.00                 1,213,600            59,466,400
9. แม่สาย                 631           784     1,731.00                   900,120            50,406,720
10. ป่าแดด               1,014         1,814     1,620.00                   803,520            40,176,000
11. ดอยหลวง               1,089         1,742     1,513.00                   347,990            17,051,510
12. ขุนตาล               1,671         2,331     1,832.00                   659,520            32,976,000
13. เวียงเชียงรุ้ง               1,225         4,617     1,582.00                   569,520            28,476,000
14. เวียงแก่น                 423           743       537.00                   123,510             6,175,500
15. แม่สรวย                 816         1,087       657.00                   151,110             7,404,390
16. แม่ลาว                 346           403       244.00                   112,240             5,724,240
17. เวียงป่าเป้า                 429           466       367.00                   117,440             5,872,000
18. แม่ฟ้าหลวง                 192           192         49.00                      9,800                490,000

 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนบ่อ เนื้อที่ และ ปริมาณสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ ปี 2562  จังหวัดเชียงราย

 

จำนวนสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย     ( กิโลกรัม )  
  รวม ปลานิล ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน ปลาไน ปลาหมอ ปลาสลิด กุ้งก้ามกราม อื่น ๆ
รวม(กิโลกรัม)      4,564,070      914,370       591,970      753,320      179,940      284,670      253,440    144,720     107,900        1,210    1,332,530
มูลค่า (บาท)  239,887,840  45,718,500   26,638,650  35,406,040  12,595,800  28,467,000  12,672,000  9,406,800  8,632,000    387,200  59,963,850
ราคาฉลี่ย/กก.            52.56         50.00          45.00          47.00          70.00        100.00          50.00        65.00        80.00      320.00          45.00
เมืองเชียงราย        379,310       128,870         28,300         83,070         25,940         16,220         18,940       16,150         2,970           150         58,700
เวียงชัย        428,800        89,080         44,630         62,870         12,510         38,490         42,530       12,810       19,810           760       105,310
เชียงของ        345,280        79,360         29,470         71,940         11,860         26,770         21,750       12,460         2,320           89,350
เทิง        453,840        76,100         56,770         64,480         11,880         36,710         36,550       30,600         2,420           190       138,140
พาน        334,650        78,700         29,450         67,490         14,520         23,590         26,210         7,730         8,170           78,790
ป่าแดด        204,740        51,650         44,370         31,610          9,560          9,210          6,830         4,640         3,980           42,890
แม่จัน        284,330        57,400         39,510         57,860         16,000          9,370          8,330         9,870         1,840           84,150
เชียงแสน        430,300        79,160         50,090         58,550         10,780         26,020         21,610         9,280       31,650         143,160
แม่สาย        222,750        26,560         54,110         37,760         11,120          5,410         28,360         5,010         9,100           110         45,210
แม่สรวย        128,740        24,730         10,840         18,880          3,550          7,840          8,130         1,360       17,680           35,730
เวียงป่าเป้า        115,330        20,790         27,010         17,490          3,510          2,750          4,020         1,170             38,590
พญาเม็งราย        214,860        62,640         34,140         27,680          1,830          1,710          1,530         1,680             83,650
เวียงแก่น        214,700        20,820         25,950         25,860         10,030         19,040          9,270         4,960         2,690           96,080
ขุนตาล        186,340        37,710         30,730         34,820          5,650          9,050          3,260         7,120           540           57,460
แม่ฟ้าหลวง            8,540            990           1,290           1,300          1,040          1,410             410           440               1,660
แม่ลาว        144,260        12,870         21,860         26,830          4,770          3,830             750         2,040             71,310
เวียงเชียงรุ้ง        195,040        36,580         32,380         33,260          4,730          7,530          1,810         4,530             74,220
ดอยหลวง        272,260        30,360         31,070         31,570         20,660         39,720         13,150       12,870         4,730           88,130

 

จำนวนสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย