ยกเลิกประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-13) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2018-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2018-10-25) ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2018-10-19) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ |  23    (2018-10-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2018-10-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  |  27    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  22    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |  22    (2018-10-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e |  12    (2018-10-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง |  34    (2018-10-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2018-10-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  7    (2018-10-02) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ |  11    (2018-10-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็น ผนัง ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( |  10    (2018-10-01) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด |  6    (2018-09-24) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2018-09-24) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2018-09-19) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) |  17    (2018-09-18) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  |  25    (2018-09-11) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  24    (2018-09-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร กปร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2018-09-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2018-09-07) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจโรคสัตว์น้ำอาคาร 2 จำนวน 1 หลัง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ด้วยวิธีป |  18    (2018-09-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 |  30    (2018-09-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน(จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยเรือ กว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม หมู่ ๒, หมู |  15    (2018-08-24) ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมเรือบังอร สายสิทธิ์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  28    (2018-08-22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  38    (2018-08-21) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร รวม ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  22

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900