ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำ Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  125    (2018-10-03) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  171    (2018-09-28) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ |  113    (2018-09-26) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิ |  120    (2018-09-24) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราค |  127    (2018-09-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง |  128    (2018-09-19) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา |  96    (2018-09-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็น ผนัง ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( |  107    (2018-09-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 5 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  108    (2018-09-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  |  98    (2018-09-14) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  101    (2018-09-14) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  111    (2018-09-14) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  102    (2018-09-13) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราค |  105    (2018-09-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  106    (2018-09-04) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 |  128    (2018-08-21) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรร |  120    (2018-08-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  173    (2018-08-20) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  112

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900