ผู้บริหารกรมประมง ร่วมการประชุม Video Conference ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมการประชุม Video Conference ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์