ITA 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ITA 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-28  |   ข่าววันที่: 2021-04-28 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

      - อัตรากำลัง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      - แผนดำเนินการตามภาระกิจของหน่วยงาน

      - แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

      - แผนยุทธศาสตร์กรมประมงปี 2560-2564

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2562

      - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับปรับปรุง 2550) พุทธศักราช 2456

      - พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

      - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

      - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับปรับปรุง 2551) พ.ศ. 2535

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        - คู่มือการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

        - คู่มือการตรวจสอบระบบ GFMIS

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        - การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

        - การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)

        - การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)

        - การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

     การออกใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกผ่านระบบ

      - กระบวนงานการออกใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย    

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        - ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคคลกรมประมงประจำปี 2564

        - แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมง 2564

        - หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

        - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

        - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

        - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

        - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,875)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,445) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (943) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (778) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (759) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (753) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (697) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (690) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (648)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000