Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์ Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านประมงที่สนใจ โดยผู้ที่จะเข้ามาจำน่ายสินค้านั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดี (GAP)  หรือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน (ทบ.2) นำสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ หรือสำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้านท่าน

เว็ปไซค์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  221   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  215  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  207  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  193  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  157  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  128  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  121  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ