นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านประมงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านประมงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านประมง ณ ศพก.เครือข่ายสวนโชคมูลพันธ์ (นายศราวุฒิ มูลพันธ์) บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในการนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านฟ้าห่วน และพบปะคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองเลิงเป็ด ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยชุมชนบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไป พร้อมนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  217   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  215  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  207  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  193  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  156  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  127  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  121  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ