ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ศพก. อำเภอลืออำนาจ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ศพก. อำเภอลืออำนาจ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-10  |   ข่าววันที่: 2019-06-06 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

วันที่ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) แปลง นางประยงค์  พิมพะสุทธิ์  บ้านหนองแดง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ  ศพก.อำเภอลืออำนาจ และศพก.เครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มีฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย
 กิจกรรมฐานหลัก    ฐานเรียนรู้ที่ ๒  การเพาะเห็ด   
        ฐานเรียนรู้ที่ ๓  การดูแลรักษาไม้ผล  
     ฐานเรียนรู้ที่ ๔  การจัดการดินและปุ๋ย  
 ฐานเรียนรู้ที่ ๕  การปลูกพืชผัก  
 ฐานเรียนรู้ที่ 6  ข้าวและการอารักขาพืช 
 ฐานเรียนรู้ที่ 7  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
กิจกรรมฐานรอง       ฐานเรียนรู้ที่ 1  คลินิกบริการด้านการเกษตร   เรื่อง การรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม  การทำบัญชีฟาร์ม  การดูแลสุขภาพสัตว์และพืชอาหารสัตว์  การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๒  ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจากเกษตรกรต้นแบบที่ประกอบอาชีพการเกษตรและประสบผลสําเร็จ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง  ทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้  เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงขึ้นสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกร  มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (221)  การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (216) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (203) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (198) แบนp2.. (186) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (184) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (182) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (163) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (144) แบนp1.. (144) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (138) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (137) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (131) แบนp4.. (128) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (127) สัตว์น้ำควบคุม.. (126) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (124) งบประมาณ.. (123) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (122) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000