สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 126 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 8 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นครั้งที่ 1,088

โอกาสนี้ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 5 คน โดยนับตั้งแต่ปี 2535-2560 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 27 คน การนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ นักเรียนสามารถทำบันทึกบัญชี และการเขียนบันทึกการประชุมได้ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

การนี้ผู้แทนโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ (โรงเรียนพี่) กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทำให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละกลุ่มสาระ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มาฝึกให้นักเรียนทำกล้วยฉาบ

ด้านการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนได้น้อมนำพระราชกระแส เรื่องการส่งเสริมการฝึกอาชีพเด็กนักเรียนเพื่อนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกให้นักเรียนทำมุ้งลวด เพิ่มทักษะด้านอาชีพ มีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มาช่วยสอน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเก็บรวบรวม พันธุ์ไม้ในโรงเรียน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง

โอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง เพาะเห็ดนางฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดและสุกร รวมทั้งเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งใช้ในการควบคุมโรคพืชในแปลงผักได้ โรงเรียนยังได้ขยายผลสู่ชุมชน โดยนำกล้าผัก ไม้ผล ไปมอบให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปปลูกใช้บริโภคในครัวเรือน

การนี้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม โดยส่วนใหญ่ทำการเกษตร ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งทอผ้า ทำงานหัตถกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถนอมอาหารไว้บริโภค และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  269   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   179  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  148  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  144  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    142  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   137  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ