ติดตามและประเมินผลผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตำบลนาแต้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามและประเมินผลผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตำบลนาแต้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมกับ นางสาวสุพรรษา ทองยา ออกติดตามและประเมินผลผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตำบลนาแต้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สุ่มบ่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 บ่อ ดำเนินการเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลที่ปล่อย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 พบว่า ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตดี เหมาะสมกับช่วงอายุ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    172  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  166  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   155  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   137  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  130  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   112  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   105  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ