ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 7.2K | อ่าน: 33.4K

www4.fisheries.go.th/if-ubon
   (2018/11/14) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการ อุตสาหกรรมประมงพื้น..    (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (ศักยภาพการ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูล รายงานผล จัดทำรายงานความก้าวหน้าและประจำปี และจัดทำฐานข้อมูลของกิจก..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..  อ่านทั้งหมด
   (2018/11/14) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการ อุตสาหกรรมประมงพื้น..    (2018/11/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก..    (2018/10/30) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดทำระบบ DR-Site ฯ และ โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนฯ ศูน..    (2018/11/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ของ..    (2018/10/30) ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่..    (2018/10/29) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ฯ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/10/18) ประกาศรับสมัคร จนท.ดูแลโปรแกรมสารสนเทศฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/10/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักเลขานุการกรม..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอ..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบริการมอนิเตอร์ข่าวเว็บไซต์ จำนวน 10 ล็อกอิ..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (ศักยภาพการ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูล รายงานผล จัดทำรายงานความก้าวหน้าและประจำปี และจัดทำฐานข้อมูลของกิจก..    (2018/11/14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/11/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-04791-00, 01-031-07150-27 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/11/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/11/14) ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ และวัสด..    (2018/11/06) ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมผ้าม่านห้องประชุมตะเพียนทอง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/11/09) ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 34 รายการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/11/06) ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื..    (2018/11/02) ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/22) ราคากลางงานก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเลขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ของศูนย์วิจัย..    (2018/10/31) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/10/30) ราคากลาง โครงการจัดทำระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/26) ราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

   ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
Latitude:15.2613402   Longitude:104.8244853

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-12-09 16:20:48 น. (ลำดับที่: 83)