บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
    


นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล


(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชุษณ รัตนวรรณ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
ว่าง


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)


    


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

  ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000