บุคลากรศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี
นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี


 

    


นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


งานบริหารงานทั่วไป

    
นางสาวไพจิตร คำโสดา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


งานบริหารงานทั่วไป

    


นางสาวชนิตา อินทะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานธุรการและการเงิน

    
นางสาวกรกานต์ ทานะเวช

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


งานพัสดุ

    
นายธีระ ทวีศักดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง


งานพัสดุ

    


นายสุวัฒน์ บุญยรัตพันธ์

ช่างปูน


งานช่าง

    
นายฉัตรชัย มังคละวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง


งานช่าง

    
นายประทิน สัชนะกูล

ช่างปูน


งานช่าง

    
นายประวิทย์ พรธรรม

พนักงานขับรถยนต์


งานยานพาหนะ

    


นายธวัชชัย ปามุทา

ช่างก่อสร้าง


งานรักษาความปลอดภัย

    
นายวินัย มูลสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง


งานสำนักงาน

    
นางอรสา บุญยรัตพันธ์

พนักงานจ้างเหมา


งานสำนักงาน

    


นายปราชญ์ จันทราภาณุกร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

    


นายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร

นักวิชาการประมง


ตรวจประเมินฟาร์ม

    
นางสาวปนัดดา บุญแจ่ม

นักวิทยาศาสตร์


ห้องปฏิบัติการ

    
นายปรีเนี้ยม แสงทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประมง


ห้องปฏิบัติการ

    
นายธนน โกมลเรืองกุล

เจ้าหน้าที่ประมง


ห้องปฏิบัติการ

    
นางปริชญา วะสุรีย์

พนักงานห้องทดลอง


ห้องปฏิบัติการ

    


นางสาวชุษณ รัตนวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้วยม่วง)

    


นางวารุณี โพธิขำ

นักวิชาการประมง
    


นายบุญธรรม พันธ์ดา

พนักงานห้องปฏิบัติการ
    
นางวนิดา มูลสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายกิจจา พันโลหิต

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดิพงษ์ มูลสุวรรณ

คนงานประมง
    


นายธวัชชัย มูลสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุวรรณ ตรันนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธีระชัย ปามุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประสิทธิ ปามุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรสิทธิ์ พันโลหิต

พนักงานจ้างเหมา
    


นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดอนมดแดง)

    


นายรัชพล แสนโคก

นักวิชาการประมง
    


นายพงษ์ศักดิ์ ขนพรม

พนักงานพัสดุ
    
นายวลัธพงษ์ จันทร์คำ

เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอุบลชัย คงโท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนฤมล รามอาสา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุทัศน์ ทีฆะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายชิตร์ พาทอง

พนักงานขับรถยนต์
    
นายไวพจน์ พุฒวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบุญมี แสงทวีสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบุญส่ง อุ่นวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางศศิธร คุสิดา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสมัย อุ่นวงศ์

คนงานประมง
    
นางสาวลำพู ชมบุญ

พนักงานจ้างเหมา
    
นายสำรอง คงดี

พนักงานจ้างเหมา
    


นายสุชิน มิ่งไชย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปากมูล)

    


นายกฤษฎา กูดทา

นักวิชาการประมง
    
นายวีระชัย ศรีแสง

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสุรศักดิ์ บุญสิงห์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอรรถพลล คำรือชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวปรีดิพัทธ์ วงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางสาวธิดารัตน์ สุริยงคต

นักวิชาการประมง
    
นายวันดี คำรือชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชุมพล พันธ์คำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอรอนงค์ พันธ์คำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

  ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000