บุคลากรศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี
นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
    


นายปราชญ์ จันทราภาณุกร


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นายสุชิน มิ่งไชย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชุษณ รัตนวรรณ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวไพจิตร คำโสดา


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

  ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000