นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี


 

    


นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


งานบริหารงานทั่วไป

    


นางสาวชนิตา อินทะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานธุรการและการเงิน

    


นายสุวัฒน์ บุญยรัตพันธ์

ช่างปูน


งานช่าง

    
นายฉัตรชัย มังคละวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง


งานช่าง

    
นายประทิน สัชนะกูล

ช่างปูน


งานช่าง

    


นางอรสา บุญยรัตพันธ์

พนักงานจ้างเหมา


งานสำนักงาน

    
นายกิจจา พินโลหิต

พนักงานผู้ช่วยประมง


งานสำนักงาน

    


นายธวัชชัย ปามุทา

ช่างก่อสร้าง


งานรักษาความปลอดภัย

    


นางสาวไพจิตร คำโสดา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


งานบริหารงานทั่วไป

    


นางสาวกรกานต์ ทานะเวช

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


งานพัสดุ

    


นายประวิทย์ พรธรรม

พนักงานขับรถยนต์


งานยานพาหนะ

    
นางสาวกชามาส อุดมศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นายปราชญ์ จันทราภาณุกร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

    
นายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร

นักวิชาการประมง


ตรวจประเมินฟาร์ม

    
นางสาวปนัดดา บุญแจ่ม

นักวิทยาศาสตร์


ห้องปฏิบัติการ

    


นายปรีเนี้ยม แสงทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประมง


ห้องปฏิบัติการ

    
นายธนน โกมลเรืองกุล

เจ้าหน้าที่ประมง


ห้องปฏิบัติการ

    
นางปริชญา วะสุรีย์

พนักงานห้องทดลอง


ห้องปฏิบัติการ

    


นางสาวชุษณ รัตนวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้วยม่วง)

    


นางวารุณี โพธิขำ

นักวิชาการประมง
    


นายบุญธรรม พันธ์ดา

พนักงานห้องปฏิบัติการ
    
นางวนิดา มูลสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดิพงษ์ มูลสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธวัชชัย มูลสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุวรรณ ตรันนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายธีระ ทวีศักดิ์

พนักงานจ้างเหมา
    
นายวินัย มูลสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธีระชัย ปามุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประสิทธิ ปามุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรสิทธิ์ พินโลหิต

พนักงานจ้างเหมา
    
นายธนดล นิยุทตรานนท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดอนมดแดง)

    


นายรัชพล แสนโคก

นักวิชาการประมง
    


นายวลัธพงษ์ จันทร์คำ

เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชิตร์ พาทอง

พนักงานขับรถยนต์
    
นายไวพจน์ พุฒวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบุญมี แสงทวีสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบุญส่ง อุ่นวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพงษ์ศักดิ์ ขนพรม

พนักงานพัสดุ
    
นายอุบลชัย คงโท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนฤมล รามอาสา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุทัศน์ ทีฆะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางศศิธร คุสิดา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสมัย อุ่นวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวลำพู ชมบุญ

พนักงานจ้างเหมา
    
นายสำรอง คงดี

พนักงานจ้างเหมา
    


นายสุชิน มิ่งไชย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


งานทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปากมูล)

    


นายกฤษฎา กูดทา

นักวิชาการประมง
    
นางสาวธิดารัตน์ สุริยงคต

นักวิชาการประมง
    


นายวีระชัย ศรีแสง

เจ้าพนักงานประมง
    
นายอรรถพลล คำรือชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชุมพล พันธ์คำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอรอนงค์ พันธ์คำ

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายสุรศักดิ์ บุญสิงห์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวปรีดิพัทธ์ วงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายวันดี คำรือชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายกนกพล ดุมแก้ว

พนักงานจ้างเหมา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

  ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    if-ubon@hotmail.com   045-254332   045-254332   แฟนเพจ