รอบการประเมินที่ 2/2559 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน