รอบการประเมินที่ 1/2561 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน