รอบการประเมินที่ 1/2560 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน