ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีhttps://www4.fisheries.go.th/if-suphan


รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนังสือคนประจำเรือ seabook เพื่อทำงานในเรือประมง ปีละ 2 รอบช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เปิดต่ออายุ seabook เล่มเหลือง เป็นการเฉพาะตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 สัปดาห์  103


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่านโยบายภายใต้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 สัปดาห์  110


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/175/T_0001.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร.. 

   08 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 1 รายการ ..    08 ส.ค. 2565  กยผ.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โฆษาณาแบะเผยแพร่ จำนวน 4 โครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนง..    08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    08 ส.ค. 2565  กพท.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..  อ่านทั้งหมด
   06 ก.ค. 2565  ศทส.  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ..    29 มิ.ย. 2565  กตน.  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน..    21 มิ.ย. 2565  ศทส.  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    07 มิ.ย. 2565  สปก.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    27 พ.ค. 2565  กนป.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    08 ส.ค. 2565  กพท.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    08 ส.ค. 2565  กปจ.  เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    08 ส.ค. 2565  กพท.  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    05 ส.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปลากะตักแช่แข็ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    04 ก.ค. 2565  กตส.  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทยเพื่อรองรับมาตรการ MMPA ของกองตรวจสอบคุ..    07 เม.ย. 2565  กปจ.  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IO..    23 มี.ค. 2565  กพช.  ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพา..    11 ก.พ. 2565  รองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ)  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี Io..  ราคากลาง ทั้งหมด
   08 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 1 รายการ ..    08 ส.ค. 2565  กยผ.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โฆษาณาแบะเผยแพร่ จำนวน 4 โครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนง..    01 ส.ค. 2565  กพท.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    04 ก.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์สำรวจ 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    29 มิ.ย. 2565  กพอ.  เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรา..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

  035440257

  035440257

  suphanfish@yahoo.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง