ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekonk 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อหาแนวทางเพิ่มความสามารถของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ