การอนุรักษ์พันธ์ุปลาม้าในส่วนของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี


การอนุรักษ์พันธ์ุปลาม้าในส่วนของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง