บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

-ว่าง-

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี
    


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายโกศล ขำแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายพิธเนตร์ อุทัศน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายวนัส เชิดฉัน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวนิรัชฎา ปานกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นายชลอ เชื้อชาติ

พนักงานประมงพื้นฐาน ส.2
    
นายกอน เพ็งหาจิตต์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ส.2
    


นางสาวดาวรุ่ง ปทุมสูติ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวแอนนา เทียมเมฆา

นักวิชาการประมง
    
นางสาวโสรยา ศรีทองทาบ

นักวิชาการประมง
    
นายศุภชัย นาคโหน

นักวิชาการประมง
    


นางสาวรัตนาภรณ์ จินาพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายจักรพันธ์ุ พลายมี

นักวิชาการประมง
    
นายเกรียงศักดิ์ หนูอิ่ม

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกรรณิการ์ บุญอ่อน

นักวิชาการประมง
    


นางสาวธัญญารัตน์ เสร็จกิจ

นักวิทยาศาสตร์
    
นางสาวรุ่งทิพย์ เชื้อชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี
    


นางสาวชญาดา น้อยตั้ง

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวยุพิน การยสิทธิ์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
    
นายชาลี ยิ้มช้อย

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
    
นางสาวนงนุช หล้ารอด

เจ้าพนักงานประมง
    


นายอนาวิล วงษ์สุวรรณ

นายช่างไฟฟ้า
    
นายสายทอง ไกยสวน

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
    
นางสาวจารุวรรณ ปิ่นแก้ว

พนักงานห้องทดลอง
    


นางจิน่า ประเสริฐวิทย์

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายไพรัตน์ ฮวบเอม

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายวิเชียร หริ่มฉ่ำ

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายปฐม ขอสกุล

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายธงชัย นาคจู

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายฐิติวัฒน์ คนเจน

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายณัฐวัฒน์ แก้วทอง

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายจารุวัฒน์ พันธ์ุแตง

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นายไพศาล ต่อศีล

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นางสาวสุปราณี ภู่สิน

พนักงานผูัช่วยประมง
    
นางสาวศรีนวล สุขเสาร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสามารถ ฮวบเอม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุวัฒธนะ รอดพยันต์

พนักงานผูัช่วยประมง
    


นางสาวภัคจิรา สิริคงสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นายใหม่ คำภานุรัตน์

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางทองเพียร เพ็งหาจิตต์

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ