บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายวนัส เชิดฉัน

ปฏิบัติการนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายพิธเนตร อุทัศน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวนิรัชฎา ปานกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวเวียงใจ ดีมีวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000