ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์หลัก จำนวน 7 ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย 49 ศูนย์

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง

จำนวน 119 ราย พื้นที่ 10.22 ไร่

ตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ

1.ตลาดทรัพย์ทวี

2.ตลาดปลาเฮียไซ

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2564)
จำนวน 1 แปลง ดังนี้

1. แปลงใหญ่ ปี 2560 กลุ่มสหกรณ์ประมงและแปรรูปอ่างทอง จำกัด (แปลงใหญ่ปลาช่อน)

ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จำนวนสมาชิก 44 ราย พื้นที่เลี้ยง 68.50 ไร่

การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 2,359 ราย พื้นที่ 5,483.32 ไร่

เลี้ยงแบบยังชีพ จำนวน 1,440 ราย พื้นที่ 2,219.13 ไร่

เลี้ยงแบบพาณิชย์ จำนวน 919 ราย พื้นที่ 3,264.19 ไร่

สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง  14,869,650  กิโลกรัม

สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ   972,900  กิโลกรัม

แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

จำนวน 184 แห่ง พื้นที่ 13,240.5 ไร่

ข้อมูลผู้ขึันทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,289 ราย

นอกพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 24 ราย