การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)


การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 


การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 2,359 ราย พื้นที่ 5,483.32 ไร่

เลี้ยงแบบยังชีพ จำนวน 1,440 ราย พื้นที่ 2,219.13 ไร่

เลี้ยงแบบพาณิชย์ จำนวน 919 ราย พื้นที่ 3,264.19 ไร่