บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

นายวีร์ กี่จนา

ประมงจังหวัดอ่างทอง
    


นายวรวิทย์ คงขำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสุพรรณี จันทร์จับเมฆ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายยุทธภูมิ ศรีสงคราม

ประมงอำเภอเมืองอ่างทอง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวนิชุดา ครุฑสิงห์

ประมงอำเภอป่าโมก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายประทีป เจริญทรัพย์

ประมงอำเภอโพธิ์ทอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวีรพล จันทร์ทวี

ประมงอำเภอวิเศษชัยชาญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวปิยะณี มีเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางนันทวรรณ สมสมัคร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนิรันดร์ อ่วมสัมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุรักษ์ พูลทรัพย์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางมะลิวรรณ ปลูกงาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายจำลอง ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพิศ กล่ำภู่

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมา)
    
นายวริชช์ พยงน้อย

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
    
นางดารารัตน์ คงทน

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ