บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
นายไพศาล สุขปุณพันธ์

ประมงจังหวัดอ่างทอง
    


นายวรวิทย์ คงขำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายณรงค์ เลี่ยนยงค์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุพรรณี จันทร์จับเมฆ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


- ว่าง -

ประมงอำเภอป่าโมก
    
นายยุทธภูมิ ศรีสงคราม

ประมงอำเภอเมืองอ่างทอง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายประทีป เจริญทรัพย์

ประมงอำเภอโพธิ์ทอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวีรพล จันทร์ทวี

ประมงอำเภอวิเศษชัยชาญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางอารีรัตน์ อัตตะสาระ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นางสาวนิชุดา ครุฑสิงห์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายปพน เรืองทอง


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายนิรันดร์ อ่วมสัมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
    
นายอนุรักษ์ พูลทรัพย์

เจ้าพนักงานประมง
    


นางมะลิวรรณ ปลูกงาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายจำลอง ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายสมพิศ กล่ำภู่

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายอนุชิต ยอดขำ

พนักงานขับรถยนต์
    
นางดารารัตน์ คงทน

พนักงานทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000