ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 


การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2564)
จำนวน 1 แปลง ดังนี้

1. แปลงใหญ่ ปี 2560 กลุ่มสหกรณ์ประมงและแปรรูปอ่างทอง จำกัด (แปลงใหญ่ปลาช่อน)

ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จำนวนสมาชิก 44 ราย พื้นที่เลี้ยง 68.50 ไร่