ตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ


ตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ 


ตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ

1.ตลาดทรัพย์ทวี

2.ตลาดปลาเฮียไซ