ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563)


ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) 


สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง  14,869,650  กิโลกรัม

สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ   972,900  กิโลกรัม