ข้อมูลผู้ขึันทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดอ่างทอง


ข้อมูลผู้ขึันทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดอ่างทอง 


ข้อมูลผู้ขึันทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,289 ราย

นอกพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 24 ราย