เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง 


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง

จำนวน 119 ราย พื้นที่ 10.22 ไร่