เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการแพตกปลา


[2022-06-01] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. [2021-09-22] มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-22] ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังใน.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการแพตกปลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มฯ นางสาวนิชุดา ครุฑสิงห์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายจำลอง ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชน และผู้ประกอบการแพตกปลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอไชโย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางณัฏฐา ขุนนคร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไชโย เป็นประธานการประชุม