บทความสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรจำนวน 14 ราย ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และ อาหารเม็ดสำเร็จรูป เปอร์เซนต์โปรตีนไม่น้อยกว่า 15 จำนวน 1 กระสอบ ในพื้นที่ อำเภอแสวงหา จำนวน 11 ราย อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 2 ราย และ อำเภอไชโย จำนวน 1 ราย

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้รับการประสานจากนายวิสูตร รัตนสิงห์ ประมงอำเภอป่าโมก ให้ร่วมนำนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก ลงพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแนวการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพพื้นที่และข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อพิจารณาอนุญาตคำขอและออกใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 46 รายต่อไป

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดอ่างทอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ แม่น้ำน้อย ท่าน้ำวัดอ้อย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อยด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปัญญา งานเลิศ สมาชิกวุฒิสภา นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวอ่างทอง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำน้อย ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง และกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ณ บึงรำมะสัก หน้าวัดโพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งสัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาเปรียบเทียบ คดีที่ 424/64 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง ประเภทข่ายลอย ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  โดยมีนายเจษฎา รักวณิชย์ อัยการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการเปรียบเทียบ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง และข้าราชการ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลากราย รวมจำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองมงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ