งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563


งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 


สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,098,642 บาท