ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- ศูนย์หลัก           จำนวน  7  แห่ง

- ศูนย์เครือข่าย(รายเก่า)    จำนวน 35 แห่ง

- ศูนย์เครือข่าย(รายใหม่) ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง