ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 


- ปลานิล

- ปลาดุก

- ปลาช่อน