เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง ปี พ.ศ. 2563