ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรีhttps://www4.fisheries.go.th/rfa-saraburi


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 สัปดาห์  141


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/175/T_0001.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร.. 

รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนังสือคนประจำเรือ seabook เพื่อทำงานในเรือประมง ปีละ 2 รอบช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เปิดต่ออายุ seabook เล่มเหลือง เป็นการเฉพาะตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 สัปดาห์  137


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่านโยบายภายใต้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา.. 

   10 ส.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    09 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 60000 เล่ม..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ POWER SUPPLY 450 W จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒน..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    09 ส.ค. 2565  กบร.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสายชาร์ตลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงแล..  อ่านทั้งหมด
   06 ก.ค. 2565  ศทส.  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ..    29 มิ.ย. 2565  กตน.  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน..    21 มิ.ย. 2565  ศทส.  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    07 มิ.ย. 2565  สปก.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    27 พ.ค. 2565  กนป.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   10 ส.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ POWER SUPPLY 450 W จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒน..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    09 ส.ค. 2565  กบร.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสายชาร์ตลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงแล..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเรือชาวประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    04 ก.ค. 2565  กตส.  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทยเพื่อรองรับมาตรการ MMPA ของกองตรวจสอบคุ..    07 เม.ย. 2565  กปจ.  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IO..    23 มี.ค. 2565  กพช.  ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพา..    11 ก.พ. 2565  รองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ)  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี Io..  ราคากลาง ทั้งหมด
   09 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 60000 เล่ม..    08 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 1 รายการ ..    08 ส.ค. 2565  กยผ.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โฆษาณาแบะเผยแพร่ จำนวน 4 โครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนง..    01 ส.ค. 2565  กพท.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    04 ก.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์สำรวจ 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

  102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130

  036202736-7

  036202737

  ifsaraburi@gmail.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง