บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี
นางสาวจินตนา โตธนะโภคา

ผอ.ศพจ.สระบุรี
    


นางสาวพวงทอง วันมงคล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสมชาย สุเรรัมย์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวอัมพร จันทร์ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

 102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130