ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 แผนผัง   สถิติ  UIP 6.8K | PV 19.6K

https://www4.fisheries.go.th/emdec


   (2022-01-17) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด..
 1
   (2021-01-22) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์มากับอาคารและเงินจำหน่ายบัตรของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ชำรุด..
 108
   (2021-01-22) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด..
 93
   (2020-11-18) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)..
 116
   (2020-11-17) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง..
 91

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

  1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยา โครงสร้างประชากร การแพร่กระจายและพฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ ในระบบนิเวศของแหล่งประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดพื้นที่ ฤดูกาลการทำประมง เครื่องมือประมง และขนาดสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับการทำการประมงอย่างยั่งยืน
2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมง รวมทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพของเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทำการประมง และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ
3) ศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนารูปแบบและวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมทั้งผังการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งอาศัย ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ
4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิด/สายพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและการส่งออก รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมง
6) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมงและสัตว์น้ำในแหล่งประมงเพื่อการรับรองคุณภาพแหล่งประมง
7) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงโดยใช้เทคโนโลยีประมงที่เหมาะสม
8) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งประมงและทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งประมง
9) วิเคราะห์ และประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงในน่านน้ำไทย วิเคราะห์ และประเมินผลของมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการประมง เพื่อเสนอมาตรการและแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมและยั่งยืน
10) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนประมง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงด้านต่าง ๆ
11) บำรุงรักษาเรือสำรวจประมง เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
12) ควบคุม ตรวจสอบ รับรอง และติดตาม ให้เรือประมงและเครื่องมือประมงได้มาตรฐานตามที่กำหนด
13) ปรับปรุง กำกับ ดูแล และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
Latitude:12.610048   Longitude:101.422453

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง