บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
นายกำพล ลอยชื่น

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

ผู้อำนวยการ

    


นางสาวกัลยา สง่างาม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มงาน

    
นายกฤษฎา ธงศิลา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มงาน

    
นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงาน

    
นายอุดม เครือเนียม

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มงาน

    
นายสำรวย ลิขสิทธิพันธุ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มงาน

    


นายทัศน์พงษ์ กลมเกลียว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางมณกร บุญคล่อง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายภิญโญ ประสารยา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายนิรันดร์ ชูสวน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวรกิจ เลิศประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปฏิญญา ศรีสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศุภลักษณ์ รวยลาภ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางจามรี พัดสอน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนรากร สมวรรณ์ธนา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปองธรรม ประจงพันธุ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวหนึ่งฤทัย ยกน้อย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภณิดา บัวลังกา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิรัตน์ เอกชาติปัญญา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวรพจน์ เจริญศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวอรพรรณ ภูสอน 

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายอานนท์ สมาธิ

นายช่างไฟฟ้า
(ชำนาญงาน)
    
นายมานะ พงษ์ทองเจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอัญชลี สุขจินดา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายโสภณ พยายม

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160