บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
นายธนัช ศรีคุ้ม

ผู้อำนวยการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายกฤษฎา ธงศิลา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายอุดม เครือเนียม

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสำรวย ลิขสิทธิพันธุ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวกัลยา สง่างาม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายทัศน์พงษ์ กลมเกลียว

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายอานนท์ สมาธิ

นายช่างไฟฟ้า
(ชำนาญงาน)
    
นายมานะ พงษ์ทองเจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวนรากร สมวรรณ์ธนา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายภิญโญ ประสารยา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางจามรี พัดสอน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายนิรันดร์ ชูสวน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวทัศวรรณ ขาวสีจาน

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายปฏิญญา ศรีสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศุภลักษณ์ รวยลาภ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวรกิจ เลิศประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวรพจน์ เจริญศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภณิดา บัวลังกา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายโกเมน ทองใหญ่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววรีรินทร์ เปรมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางอัญชลี สุขจินดา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวอรพรรณ ภูสอน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน)
    


นายชัยวัฒน์ จิรารัตน์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4)
    
นางสาวเสาวรัตน์ รัตนงค์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3)
    
นายโกศล รัตนโสภา

ลูกจ้างประจำ
(กะลาสี บ 2)
    
นายจินดา อัตตภาพ

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมง ส 2)
    


นายนพดล กิจสำเร็จ

ลูกจ้างประจำ
(สหโภชน์ ส 2)
    
นายประเสริฐ เภตราเสถียร

ลูกจ้างประจำ
(ช่างเครื่องเรือ ช 3)
    
นายมงคล สิงห์น้อย

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4)
    
นายสมเจตร สุขเทศ

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3)
    


นายสมนึก สุวรรณจีราช

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4)
    
นายสุขสันต์ แสงแก้วสุข

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3)
    
นางดารณี มั่นอนันต์ทรัพย์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานพิมพ์ ส 4)
    
นางปราณี คงเจริญ

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานทั่วไป บ 2)
    


นายพงษ์ศักดิ์ วิลัยแลง

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2)
    
นายพรเทพ เขตสมุทร

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส 4)
    
นางพรสุข สมาธิ

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2)
    
นายพิทักษ์ ศรีชนะการ

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2)
    


นายอนงค์ พวงมาลี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานทั่วไป บ 2)
    
นายธานิน มหาศรัทธา

ลูกจ้างประจำ
(ช่างเหล็ก ช 3)
    
นายมนตรี กลั่นสุข

ลูกจ้างประจำ
(กะลาสี บ 2)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160