คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด


คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด 


มื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25662 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด และนายรัชกฤต ตันวิไลย หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด นำทีมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้นำเสนอการปฏิบัติงานภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ที่ขึ้นท่าบริเวณสะพานแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด