ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 618 UIP | อ่าน: 1.3K

www4.fisheries.go.th/emdec

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1348#   กดส่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)
เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

  ๑. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
๒. ศึกษา สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง และสัตว์น้ำในแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม รวมถึงจำแนกชนิดและสถานะภาพของสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบ ชนิด ขนาด จำนวนเครื่องมือประมง และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง
๔. ดำเนินงานการตรวจรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อออกหนังสือรับรองฯ ให้กับเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
๕. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และดูแลและจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
๖. ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม วัสดุ และรูปแบบการจัดวาง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในเขตทะเลชายฝั่ง
๘. ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ๑ สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Latitude:12.610082   Longitude:101.422443

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2019-06-07 14:02:00 น. (ลำดับที่: 315)