ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


https://www4.fisheries.go.th/emdecประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   33

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด   106

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   181

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   158

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   161

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   33

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด   106

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์มากับอาคารและเงินจำหน่ายบัตรของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ชำรุด   108

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด   93

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   181
   09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง จำนวน 1 งาน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    09 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

  038-651764

  038-651763

  emdec2003@yahoo.com

  1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยา โครงสร้างประชากร การแพร่กระจายและพฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ ในระบบนิเวศของแหล่งประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดพื้นที่ ฤดูกาลการทำประมง เครื่องมือประมง และขนาดสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับการทำการประมงอย่างยั่งยืน
2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมง รวมทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพของเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทำการประมง และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ
3) ศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนารูปแบบและวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมทั้งผังการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งอาศัย ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ
4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิด/สายพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและการส่งออก รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมง
6) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมงและสัตว์น้ำในแหล่งประมงเพื่อการรับรองคุณภาพแหล่งประมง
7) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงโดยใช้เทคโนโลยีประมงที่เหมาะสม
8) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งประมงและทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งประมง
9) วิเคราะห์ และประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงในน่านน้ำไทย วิเคราะห์ และประเมินผลของมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการประมง เพื่อเสนอมาตรการและแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมและยั่งยืน
10) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนประมง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงด้านต่าง ๆ
11) บำรุงรักษาเรือสำรวจประมง เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
12) ควบคุม ตรวจสอบ รับรอง และติดตาม ให้เรือประมงและเครื่องมือประมงได้มาตรฐานตามที่กำหนด
13) ปรับปรุง กำกับ ดูแล และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง