ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1.7K | อ่าน: 3.5K

www4.fisheries.go.th/emdec

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1348#   กดส่ง

 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 กลุ่มวิชาการ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)
เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

  ๑. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
๒. ศึกษา สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง และสัตว์น้ำในแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม รวมถึงจำแนกชนิดและสถานะภาพของสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบ ชนิด ขนาด จำนวนเครื่องมือประมง และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง
๔. ดำเนินงานการตรวจรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อออกหนังสือรับรองฯ ให้กับเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
๕. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และดูแลและจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
๖. ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม วัสดุ และรูปแบบการจัดวาง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในเขตทะเลชายฝั่ง
๘. ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และดำเนินงาน
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ๑ สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
Latitude:12.610082   Longitude:101.422443

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2019-06-07 14:02:00 น. (ลำดับที่: 314)