กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตhttps://www4.fisheries.go.th/analysisanddevelopment กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  50 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

  02 562-0600 - 15 ต่อ 2121

  ffid.analysis@gmail.com

  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิชาการ กฎหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

(2) วางแผน พัฒนา รวบรวมข้อมูล โครงการ แผนงาน และงบประมาณของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

(3) จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย

(4) พัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการเชื่อมโยงแผนงานและการปฏิบัติงาน

(5) ประสานงานด้านการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยง กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) ติดตามประเมินผล ทวนสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

(7) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสัตว์น้ำ และร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 แผนที่กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง