บุคลากร กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
นายปัถฐพล ประพฤติ

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบ การตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต


(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)

    


นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวภัทรนิษฐ์ เรืองวุฒิวิทย์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
ว่าที่ร้อยตรี กิติกร จริยาคุณาพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวชุติมา สิทธิวงศ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวศุภกานต์ บุญมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายโสภณ บริเพ็ชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณิภา อินทร์สุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาจรีย์ ศรีแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายโรจนพงศ์ เลิศทวีวุฒิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวทิพยา เพชรบุรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิชสุดา เหมะธุลิน

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 50 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    ffid.analysis@gmail.com   02 562-0600 - 15 ต่อ 2121