ประวัติหน่วยงานกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ

ประวัติหน่วยงานกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ 


ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตั้ง “กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต” ขึ้น โดยมีภารกิจคือ

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง การค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง

     (2) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     (3) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

     (4) ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

     (5) ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลาและการค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของ      ท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจของกองฯ ดังกล่าว จึงกำหนดให้ “กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต” ภายใต้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต มีภารกิจหน้าที่ดังนี้

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิชาการ กฎหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     (2) วางแผน พัฒนา รวบรวมข้อมูล โครงการ แผนงาน และงบประมาณของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     (3) จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย

     (4) พัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และการควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดการเชื่อมโยงแผนงานและการปฏิบัติงาน

     (5) ประสานงานด้านการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ    ความเสี่ยง กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     (6) ติดตามประเมินผล ทวนสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     (7) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสัตว์น้ำ และร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

     (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อสนับสนุนการทำงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด