กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 6.6K | อ่าน: 35.1K

www4.fisheries.go.th/disasterfisheries

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1245#   กดส่ง กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง  

เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย เพื่อกําหนดรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
(2) จัดทําแผนงานงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
(3) ให้คําแนะนำควบคุม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งประสานกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 แผนที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
Latitude:13.8857993   Longitude:100.5762576

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-06-08 09:02:00 น. (ลำดับที่: 207)