เอกสาร / ขั้นตอน : การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2565 


บันทึกรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 256... (ด้านการประมง) 


ตารางรายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 256... (ด้านการประมง) 


ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 


แบบฟอร์ม กษ 03 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   409   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   249  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   197  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   192  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  177  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   173  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  162  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  156  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140