บุคลากร กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายฉัตรเฉลิม กลั่นกลิ่น

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นายณัฐดนัย ปานอ่ำ

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวเยาวนิจ สูนประหัต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
((พนักงานราชการ))
    
นางจิตตวัฒนา เรือนจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
((พนักงานราชการ))
    
นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    


นางสาวธนิศร คังฆะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวฐิตาภา อ่วมละออ

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานราชการ))
    
นายวิษณุ จิตต์วารี

พนักงานผู้ช่วยประมง
((พนักงานราชการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740