บุคลากรกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
นายพิธาน นงค์นวล

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายฉัตรเฉลิม กลั่นกลิ่น

นักวิชาการประมง
    
นายณัฐดนัย ปานอ่ำ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวเยาวนิจ สูนประหัต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางจิตตวัฒนา เรือนจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นางสาวธนิศร คังฆะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวฐิตาภา อ่วมละออ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900