การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


ด้วยกรมอุตุนิยมมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศในปีนี้เริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบ ทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือว่าได้เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติเป็นเป็นได้ด้วยความวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ของความรวมมือให้จังหวัดปฎิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

                                 บันทึกรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านการประมง)

                                แบบรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   398   กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  262  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   194  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  174  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  161  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   134  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  127  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  109  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740