การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


ด้วยกรมอุตุนิยมมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศในปีนี้เริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบ ทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือว่าได้เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติเป็นเป็นได้ด้วยความวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ของความรวมมือให้จังหวัดปฎิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

                                 บันทึกรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านการประมง)

                                แบบรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  759   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   459  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   369  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   314  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  252  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  182  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  156  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  142  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   113  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excal) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740