กองแผนงาน


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.4K | อ่าน: 7K

www4.fisheries.go.th/planning

ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)...

Link download

 เผยเเพร่: 2017-10-03  |   ข่าววันที่: 2017-10-03 |  111 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานกรมประมง (lat:long)...

Link download

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-10-02 |  6 ครั้ง


..อ่านต่อ 


เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

Link download

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-10-02 |  6 ครั้ง


..อ่านต่อ 


   (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (5,500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปั..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตู จำนวน 1 บาน (2,800) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยกา..    (2017/10/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน..    (2017/10/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/11) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2017/10/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (5,500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปั..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตู จำนวน 1 บาน (2,800) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยกา..    (2017/10/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/17) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน) ของกองตรว..    (2017/10/17) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พรจันทร์บริการ) ของกองตรวจสอบคุณภา..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/17) ราคากลาง จักซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก..    (2017/10/16) ราคากลาง การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองแผนงาน..    (2017/10/16) ราคากลาง การจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ของกองแผนงาน..    (2017/10/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/12) ราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต..    (2017/10/12) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารของกลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต และกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต ของกองพัฒนาระบบการร..    (2017/10/12) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานดูแลควบคุมระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลฟาร์ม รวบรวมข้อมูลคำขอรับการรับรองเพื่อทำ Surveilance ข..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 กองแผนงาน

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com

อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com

อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com

 แผนที่กองแผนงาน
Latitude:13.844481   Longitude:100.575497

Copyright © 2016-2017 กองแผนงาน

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง