ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com