วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-08-15  |   ข่าววันที่: 2018-08-15 |  อ่าน: 762 ครั้ง
 

กองแผนงาน กรมประมง

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมประมงให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง"

 

พันธกิจ

   1. ด้านบุคลากร

       พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิเคราะห์และบริหารแผนงานและงบประมาณ

   2. ด้านฐานข้อมูลและเทคโนโลยี (นวัตกรรม)

       ปรับปรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลของกองแผนงานให้มีความทันสมัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

   3. ด้านการพัฒนาระบบงาน

       พัฒนาและปรับปรุงระบบงานของกองแผนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

   4. ด้านการเงิน

       ควบคุมการบริหารงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและประหยัด

 

มาตรการตามพันธกิจ

   1. จัดการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

       - มอบหมายให้แต่ละบุคคลดูแลรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในเรื่องที่ถนัดหรือได้รับมอบหมาย

       - การฝึกอบรมของบุคลากรต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองแผนงาน

   2. จัดการพัฒนาระบบ IT โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลของกองแผนงานใหม่ทั้งหมด ให้มี

       - ฐานข้อมูลด้านแผนงาน

       - ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ

       - ฐานข้อมูลด้านบุคลากรของกรม

       - ฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนัก/กองต่าง ๆ

       - ระบบติดตาม รายงานผลให้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

   3. พัฒนาองค์กรและระบบการทำงานให้มีการทำงานเป็นทีม

   4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีใจรักการบริการ (Service Mind)

   5. สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้ปลอดโปร่ง ทันสมัย สะอาด โปร่งใส

   6. สร้างเสริมการปฏิบัติงาน โดยเน้นการประหยัดและคุ้มค่าของงบประมาณและพลังงาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ.. (4,966)  เอกสารวิชาการ.. (1,723) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (1,160) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (1,023) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (1,005) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (768) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (762) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (720) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (678) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (664) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (625) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (622) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (592) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (574) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (500) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (481) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (458) รายงานประจำปีกรมประมง.. (455) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (403) banner1.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com