Welcome ... Enter the website of Strategy and Planning Division

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Welcome ... Enter the website of Strategy and Planning Division 

Navigation

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ.. (4,966)  เอกสารวิชาการ.. (1,723) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (1,160) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (1,023) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (1,005) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (768) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (762) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (720) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (678) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (664) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (625) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (622) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (592) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (574) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (500) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (481) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (458) รายงานประจำปีกรมประมง.. (455) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (403) banner1.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com